OiNSA KOMPONENTE IDA-IDAK NIA PREPARASAUN BA MUNICIPIU husi Lideransa KomunitariuOiNSA KOMPONENTE IDA-IDAK NIA PREPARASAUN BA MUNICIPIU
Ø  1.Liu husi knar ida-idak hodi transforma no sensibiliza mentalidade Povo nian hodi hanoin ida deit no hametin unidade ba prosesu implementasaun Munisipiu
Ø  2.Indentifika Rekursu Umano no Rekursu Naturais.
Ø  Halo planeamento e  Implementasaun no supervisaun
Ø  Halo Monitorisaun no Avaliasaun
       (Lia fuan Save Reforsa e Garante Desenvolvimento Lokal nebe refleta ba nesesiedade povo iha lokal)
Reprezenta ba halo aprezentasaun mak sefi Suku Sira mak Sefi Suku Me’eHara.

Comentários

Mensagens populares deste blogue

Governu Konstitusionál VI simu pose iha loron 16 fulan fevereiru tinan 2015

ACBN husu Median Line/linha klaran

RESULTADU PRODUSAUN AIHAN LOKAL IHA NEBE?