Camara Comersiu Industria (CCI) Distritu Lautem


Camara Comersiu Industria (CCI) Distritu Lautem

A. OINSA KOMPONENTE IDAK-IDAK NIA  
     
PREPARASAUN BA MUNISIPIU.

B.
OINSA PAPEL IDAK-IDAK NIA
     
PREPARASAUN BA MUNISIPIU.

1. Hametin koperasaun Empreza ho Governo no komponente hotu
2. Kompleta Indentifikasaun ba dadus Empreza iha CCI-LAUTEM
3. Halao’o treinamento no kapasitasaun ba Empreza kiik, Naton no Boot
4. Identifikasaun ba Recursu naturais hodi koloka Empreza ba area Investimento
5. Hamutuk atu Revorsa Ekonomia iha Investimentu

Comentários

Mensagens populares deste blogue

Governu Konstitusionál VI simu pose iha loron 16 fulan fevereiru tinan 2015

ACBN husu Median Line/linha klaran

RESULTADU PRODUSAUN AIHAN LOKAL IHA NEBE?