quarta-feira, 22 de maio de 2013

Munisipiu Tuir Intelektuais Distritu De Lautem


Desentralizasaun ba Poder Lokal iha Munisipiu Tuir Intelektuais Distritu De Lautem
Reprezenta Ekipa Aprezentador:
DR. Sergio Hornai 
Ojetivu Prinsipal
Ø  Hakbesik governasaun ba iha povu, hodi
   nune’e estadu bele servi nesesidade povu
   nian
Ø  Promove partisipasaun povu iha
  dezenvolvimentu Distritu Lautem
Ø  Presiza iha politika fiskal atu nune’e reforsa ekonomia lokal
Ø  Modelu munisipiu tuir karekteristiku tuir sosial kultura
Ø  Dezenvolve sosial kultura sai hanesan baze fundamental ba inplementasaun munisipiu
Ø  Hari’i no haforsa sentru treinamentu iha lokal no internasional ba area  agrikultura, pekuaria, peskas, imprezaria, espesialmente sektor agrikultura no turismo
Ø  Hari’i no hametin jestaun administrasaun publika
Ø  Kompenente ida-idak tenki iha linha koordenasaun ho komunikasaun ne’ebe efektivu hodi perpara plano estratejiku ba sektor sosial,ekonomia, infrastruktura no seluk-seluk tan bazea ba Planu Estratejiku  Nasional hodi alkansa ojetivu munisipiu atu bele hasai povo husi kiak no bukit
Ø  Presiza muda mentalidade no konsensia ema ida-idak nian atu bele sai heroi foun ba dezenvolvimentu liu husi dezentralizasaun iha Distritu Lautem
2. Oinsa papel ida-idak nia Perparasaun ba munisipiu 
}  Hanoin ida hodi simu munisipiu ho dedikasaun no kompromisiu

}  Halo koordenasaun intensivu ho entidades hotu-hotu iha Distritu Lautem atu altinzi ojetivu munisipiu nian
}  Intelektual Lautem tenki ho konsensia atu nune’e bele servisu hamutuk hodi serve povu Lautem
}  Hari’i no hakbi’it orgaun relevantes ne’ebe forti atu kontrola ho diak ba implementasaun ka ezekusaun osamentu iha munisipiu
}  Halo sosializasaun Kuadros legal ba dezentralizasaun no programa munisipiu nian hanesan : Lei eleitoral ba munisipiu no lei Governu Lokal
}  Mobiliza rekursu humanus nebe sai indikador ida ne’ebe importante atu bele garante implementasaun munisipiu baze ba sosiu kultura, ekonomika, peskas, pekuariu no seluk-seluk tan
}  Edukasaun vokasional iha area relevante
}  Halo planu ba perparasaun infrastruktura edifisiu ba munisipiu
}     OBRIGADU BARAK

FSG Notes

Sem comentários:

Enviar um comentário

https://youtu.be/nPM_d8l5cVc