Mensagens

A mostrar mensagens de Agosto, 2011

PRIORIDADE NASIONAL AGRIKULTURA IHA ENKLAWE OEKUSE 2011

Husi inisiu ita hahu Ukun Rasik An iha buat barak ne’ebe ita liu no ita hakat. Bele dehan katak ita hahu husi mamuk husi dia 20 de maio 2002 to’o ohin. Iha governasaun RDTL ida ne’e mos ita muda dala hat. Maibe to’o ohin ita sidauk disidi agrikultura hanesan pontu importante ba ita nia nasaun ne’e rasik. Mesmu iha maibe hanesan garganta de’it. Basatan ita hateke mai Enclave ida ne’e ba planu nasional de`it mos sei frazil hela. Oinsa ita bele hanoin mai iha fatin ketak los no iha rai Indonesia nia le’et. Ita fiar katak buat barak mak ita presija hadia no disidi sai hanesan prioridade ba ema hotu no ba nasaun Maubere ne’e rasik liu-liu iha regional enclave ida ne`e. Bele dehan katak ita presija iha prioridades liu husi prioridades barak nia le’et. Tantu atu mai husi ne’ebe de’it.
Prioridade Nasional Agrikultura Iha Timor Leste.
Ita presija hatene katak ita ema moris ita necesidadde basiku mak Hanesan Agrikultura. Maibe maluk balun hanoin katak ida ne’e ladun importante ba ema hotu iha ra…

LABELE DEZENVOLVE AGRIKULTURA IRASIONAL!!!!

Agrikultura tenki prioridade nafatin!!!
Media Relasaun FSG Siku Intervista LAKA hanesan Responsavel Geral FSG Dili, 07.Marsu 2011
Saida mak ita hanoin kona ba dezenvolve Agrikultura iha Timor Leste? Husi inisiu ami hanesan sosiedade sivil iha hanoin no lebra bei-beik ba publiku katak agrikultura tenki sai prioridade ba rai ida ne’e no ami ejije ba tinan hitu liu ona. Maibe guvernu no parte komponenti hotu mak lakoi rona.
Tanba saida? Ami hanesan groupo ki’ik hamutuk ho sosiedade sivil, Guvernu RDTL, no parte hotu hatene katak maioria komun hotu iha rai pedasuk ida ne’e moris hanesan vida agrikultura ba nivel klasik ou maluk seluk bolu dehan subsistensia. Ne’e mak maioria. No tuir data ikus ne’ebe ami iha mak 85,74 % komun Timor Leste Moris hanesan vida agrikulturane’e la iklui capital dili. Tan ne’e mak ami hato’o bei-beik ba publiku sa mak honestu no sa mak maluk seluk uza ba vida bosok.
Entaun ita hatene guvernu durante ne’e bosok ? Guvernu iha esforsu maibe lapermite no iha importansia hu…