sexta-feira, 28 de dezembro de 2012

FSG nia Groupu nebe estabelese iha tinan ida liu ba iha NATARDIK,

Natardik, Suco Dato Tolu, Subdistrito Fohorem Distritu Kovalima, FSG nia Groupu nebe estabelese iha tinan ida liu ba iha NATARDIK,

FSG (Farming Study Group) hamutuk ho komunidade iha fatin izoladu ne'e durante tinan ne'en ona, maibe ba inisiu durante tinan ida nia laran ba hakiak Ikan Nila iha fatin ne'e, FSG hetan konsiderasaun maksimu husi Guvernu RDTL liu husi MAP ne'ebe reprezenta husi S.E Sekretariu Estadu Peska ba vizita hodi promove ba fatin kolam Ikan ne'ebe FSG hamutuk ho komunidade hari'i iha tinan ida liu ba. maske vizita ida ne'e laos primeira vez guvernu liu husi Direitor nasional Peskas nunemos hetan apoio maksimu husi lideransa lokal no siguransa hanesan PNTL, F FDTL sira hodi bele Promove Fini Ikan Nila iha fatin refere. nunemos iha loron tolu liu ba iha dia 27 de dezembru 2012, liu husi ekipa nasional ne'ebe ba vizita mak, sefi Kabineti Peskas, Direitor Nasional Peskas, Direitor Farming Study Group (FSG), nunemos direitor agrikultura distritu Kova lima, ne'ebe marka prezensa iha neba.
Iha neba liu koordenador distritu FSG Quintino Amaral organiza iventu ne'e no akumpanha ba aktividade ba iha baze ne'e fo mos tempu ba nia Direitor FSG hato'o katak; inisiativu ida ne'ebe FSG halao hamutuk ho komunidade ne'e ki'ik maibe tanba iha kolaborasaun hamutuk ho komunidade ne'e mak bele hakbiit prosesu sira durante husi inisiu tinan ida liu ona. no lao nafatin to'o ohin ita koileta ona. maibe prosesu hirak ne'e sidauk maksimu. tanba tuir tekniku ne'e ita sei presija buat balun...maibe ne'e depende komunidade nia kbi'it.
Tanba ne'e marka prezensa husi ita nia Kintu Guvernu konstitusional ida ne'e bele hatene direita kuandu aban ita halao koileta. tanba ne'e ita hein aban dia 28 de dezembru ita bele hetan resposta ruma tanba Guvernu ho nia ekipa tekniku mai iha Natardik ida ne'e. no agora dadaun sira hamutuk ho ita. liu husi diskusaun ida ne'e komunidade mos hato'o rekomendasaun barak, hanesan estrada nebe ba aksesu iha sira nia aldeia natardik agora dadaun komunidade foin loke, no presija mos eletrisidade, no bele aumenta sira nia kapasidade ba hakiak ikan, no oinsa kontrola ikan, oinsa ba hadia ikan nia hela fatin, hanesan liu husi estudu komparativu no material balun ne'ebe presija hodi hakiak ikan no fini sira seluk. no guvernu ho nia ekipa tomak rona direira husi loron neba. 
Liu husi SE. Sekretario Estadu Peskas hateten katak nia sai esforsu hodi tinan 2013 sei tau prioridade ba programa iha peska liu-liu iha baze Natardik ida ne'e iha parlamento nasional. nunemos kontinua iha loron dadersan FSG hamutuk ho Membru Guvernu nunemos ho komunidade nebe akumpanha ho PNTL Subdistritu Fohorem ba koileta ikan nila iha iha kuaze 400 metru husi areal komunidade nian.
 

Publika husi FSG Media

Sem comentários:

Enviar um comentário

https://youtu.be/nPM_d8l5cVc