sexta-feira, 26 de outubro de 2012

FSG Husu SERN Presiza Esplika Klaru Konaba Suplay Bas

FSG Husu SERN Presiza Esplika Klaru Konaba Suplay Base

Radio, online – Sosiedade sivil Farming Study Group (FSG) ne’ebe durante ne’e luta ba direitu  ekonomia sosial no kultura  nomos luta ba trasparansia publiku husu ba Sekertariu Estadu Rekursu Naturais (SERN) presiza tebes esplika klaru no klean konaba projetu bo’ot suplay base ba povu iha Kovalima liliu ba povu iha suku Camanasa.
Responsavel geral FSG Remigio Laka Vieira ba radioliberdadedili.com Segunda, (23/1) hateten, bazeia ba politika governu atu hari suplay base iha tinan ida ne’e, tuir FSG nia akompanha komunidade suku Camanasa seidauk komprende didiak ba projetu ho nia finalidade benefisu ba see los. Tuir FSG projetu hotu tenki fo benefisiu ba povu depois mak kompanha.
Antes ne’e, iha fulan hat liuba SERN ho ekipa halo enkontru ho komunidade suku Camanasa,  alende ne’e mos FSG hanesan sosiedade sivil ba fahe mos konaba vantazen no desvantazen husi supay base nomos suplay base ne’e sai mutun ga, sai malisan ou sai grasa ba komnidade suku Camanasa.
Remigio dehan, SERN ho ekipa ba fahe informasaun ladauk klaru, tamba ne’e komunidade agrikultores fo rekomendasau.
“Ami hare supay base hanesan okupasaun ida ba agrikultores sira nia planta, iha hektares rihun ne’ebe governu presiza mos ladauk hatene klaru ba komnidade sira,”dehan Remigio.

Sem comentários:

Enviar um comentário

https://youtu.be/nPM_d8l5cVc