quinta-feira, 7 de junho de 2018

MSG Politika Fini Nasional entre NGO FSG TL, USC CANADA, Nomos Ministerio Agrikultura, 2013

Dezenvolvimentu durante tinan 10 ba RDTL (2007-2017)

Dezenvolvimentu RDTL durante tinan sanulu, ita hahu iha prosesu konstrusaun Estrada, Igreza, Iskola, Eletrisidade, Dezenvolve seitor Humanu, dezenvolve mos seitor Agrikultura, nunemos dezenvolve Asuntu ekonomia rai laran. Maske natoon, uituan, nomos sei aumenta diak liu tan iha aban bairua nia laran. ida nee hatudu faktus hirak nebe ita hanesan Sidadaun Timor Leste presija orgulhu ba kondisaun ida nee. tanba nee ita presija hametin ita nia RDTL ida nee ho diak no diak liu tan. Viva RDTL. Era foun ida mai iha tinan 2018 ida nee ita hakat buat diak ida ho naran empase politika ida nebe ita hotu iha espektativu furak ba loron ohin ate aban bairua. No ita liu ona no husik ba Guvernu nia vontade diak hodi bele aseleira prosesu dezenvolvimentu ida nebe diak liu no bele hametin estadu ida nee ho diak. Sei ita hanesan sidadaun lakonsege hare kondisaun actual nebe estabelese, no lao dadaun , ita presija haree video nee hodi bele klarifika ita nia hanoin katak buat nebe lao iha RDTL hatudu momos iha Video laran.

https://youtu.be/nPM_d8l5cVc